close

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2019 Prezydenta Miasta Głogowa
z dnia 12 lipca 2019 r.  w sprawie  zatwierdzenia  Regulaminu Adopcyjnego obowiązującego w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie.

 

 

Regulamin adopcyjny obowiązujący

w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie

 

 

 1. Adoptować psa lub kota przebywającego w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
  w Głogowie może osoba fizyczna lub prawna, która zapewni zwierzęciu odpowiednie warunki bytowe.
 2. Osoby fizyczne, jednostki organizacyjne i organizacje społeczne mogą współpracować
  z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie w zakresie adopcji zwierząt.
  W ramach współpracy mogą:
 1. prowadzić strony internetowe, na których prezentowane będą zwierzęta przeznaczone do adopcji,
 2. wyszukiwać osoby chętne do adopcji,
 3. organizować imprezy dla mieszkańców miasta, w trakcie których prezentowane będą zwierzęta do adopcji (w porozumieniu z prowadzącym schronisko),
 4. umieszczać oferty adopcyjne na portalach i stronach internetowych.
 1. Procedura adopcyjna:
 1.  wszczynana jest na pisemny wniosek zainteresowanego - Kwestionariusz adopcyjny psa/kota stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, złożony
  w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie lub na wniosek złożony
  w formie elektronicznej poprzez stronę internetową lub e-mail; 
  w przypadku złożenia wniosku elektronicznego zainteresowany podczas wizyty
  w schronisku wypełnia wniosek w formie papierowej opatrując go własnoręcznym podpisem,
 2. w przypadku  uzgodnienia  zamiaru adopcji  poprzez  wstępną  rozmowę telefoniczną lub drogą elektroniczną osoba (lub upoważniony przedstawiciel jednostki organizacyjnej) ubiegająca się  o adopcję powinna potwierdzić możliwość adopcji a następnie umówić się na przyjazd do Schroniska celem poznania zwierząt  oraz załatwienia formalności adopcyjnych,
 3. zwierzęta po okresie kwarantanny wydaje się do adopcji wraz z wypisem oraz książeczką zdrowia zawierającą informacje o szczepieniach przeciwko wściekliźnie
  i chorobom wirusowym - po podpisaniu Umowy adopcyjnej. Umowa ma charakter cywilnoprawny  i  od  momentu jej podpisania osoba adoptująca  ponosi odpowiedzialność za adoptowane zwierzę,
 4. kwestionariusz  adopcyjny  zawiera  niezbędne  dane  nowego właściciela, oraz klauzulę określającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach adopcyjnych.

4.   Zwierzęta ze schroniska mogą być wydawane do adopcji tylko:

 1. po odbyciu obowiązującej kwarantanny,
 2. po przeprowadzeniu zabiegu sterylizacji lub kastracji; odstąpienie od zabiegu sterylizacji lub kastracji może nastąpić w indywidualnych przypadkach  na wniosek weterynarza - w takim przypadku mogą być wydane zalecenia co do przeprowadzenia zabiegu w przyszłości,
 3. po  oznakowaniu microchipem i zarejestrowaniu zwierzęcia w Międzynarodowej Bazie Danych SAFE-ANIMAL, zrzeszonej w European Pet Network,
 4. po obowiązkowym szczepieniu przeciw wściekliźnie oraz szczepieniu na choroby zakaźne; wyjątek stanowią zwierzęta, które nie ukończyły 3 miesiąca życia i ze względu na wiek posiadają jedynie szczepienie na choroby zakaźne,
 5. osobom fizycznym, które ukończyły 18 rok życia i mogą  potwierdzić swoją tożsamość obowiązującym dokumentem lub upoważnionym przedstawicielom jednostek organizacyjnych,
 6. zwierzęta  mogą  być  wydawane  do  adopcji  tylko  przez  uprawnionych pracowników Schroniska, po przeprowadzeniu wywiadu mającego na celu zorientowanie się w sprawie warunków, w jakich ono będzie przebywało po adopcji. W przygotowaniu adopcji Schronisko może posiłkować się opinią behawiorysty zwierzęcego ew. osoby, która odbyła specjalistyczne kursy  w zakresie zachowań zwierząt, który może uczestniczyć w postępowaniu adopcyjnym na każdym jego etapie,
 7. zwierzęta do ukończenia 3-go miesiąca życia  mogą być oddawane do adopcji bezzwłocznie (z pominięciem okresu 14 dniowej kwarantanny), o ile badanie weterynaryjne  nie ujawniło objawów klinicznych choroby.

5.    Nie wydaje się zwierząt:

 1. osobom , które nie ukończyły 18-roku życia,
 2. osobom pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających,
 3. osobom, co  do  których  istnieje  uzasadnione  podejrzenie  o  spekulację  i  handel zwierzętami lub ich niehumanitarne traktowanie,
 4. osobom, które po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu nie mają możliwości zapewnienia zwierzęciu godnych warunków bytowania,
 5. do adopcji tymczasowych,
 6. bez ważnego zaświadczenia szczepienia przeciwko wściekliźnie, wyjątek
  stanowią zwierzęta, które nie ukończyły 3 miesiąca życia,
 7. chorych,  bez  ważnego  zaświadczenia szczepienia przeciwko  wściekliźnie,  będących w trakcie leczenia. Wyjątek mogą stanowić choroby niezakaźne, w takim przypadku wymagana jest opinia weterynarza, w której umieszczona będzie adnotacja odnośnie zabiegów i zalecenia podawania leków,
 8. ciężarnych, matek karmiących, młodych do ukończenia 8-go tygodnia życia,
 9. wyjątkowo agresywnych.
 1. Podczas wizyty w Schronisku  w celu adopcyjnym osoby zainteresowane poruszają się
  po placówce pod opieką personelu Schroniska bądź wolontariuszy współpracujących
  ze Schroniskiem.
 2. Adopcja wybranego zwierzęcia winna być poprzedzona odprawą weterynaryjną zakończoną wystawieniem książeczki zdrowia i podpisaniem przez adoptującego umowy adopcyjnej oraz  wpisaniu danych nowego właściciela do bazy danych Safe-Animal. Treść umowy adopcyjnej podlega uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Głogowa.
 3. Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie zwraca szczególną uwagę
  na fakt, że zwierzęta są istotami żywymi, czującymi i przeżywającymi, dlatego należy
  je godnie traktować i z tego powodu zwroty adoptowanych zwierząt do Schroniska
  są niemożliwe. W szczególnych przypadkach, takich jak między innymi ciężka 
  i nieuleczalna choroba lub śmierć właścicieli zwierzęcia, którzy zamieszkiwali samotnie, zwierzę może być przyjęte ponownie do Schroniska.
 4. Miejskie  Schronisko  dla  Bezdomnych  Zwierząt  w  Głogowie  zastrzega  sobie prawo do kontroli przed i poadopcyjnych.  W razie stwierdzenia przypadków znęcania się nad zwierzęciem osoba kontrolująca ma obowiązek zawiadomić właściwy organ uprawniony do wnioskowania o wydanie decyzji administracyjnej uprawniającej do odebrania zwierzęcia.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2019r.

fb  

KONTAKT:

 

adres

Adres:

ul. Żukowica 1a,

67-200 Głogów
(Wróblin Głogowski)

telefon

 

mail

e-mail:

mantus112@wp.pl