close

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 201/2016 Prezydenta Miasta Głogowa
z dnia 20 września 2016r.  w sprawie  zatwierdzenia Regulaminu Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie.

 

 

Regulamin Miejskiego Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt
w Głogowie

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt mieszczącego się w Głogowie przy ul. Żukowickiej 1a.
 2. Regulamin obowiązuje pracowników Schroniska, osoby fizyczne i prawne korzystające
  z usług Schroniska a także osoby przebywające na jego terenie.

II. Organizacja i zadania Schroniska

 1. Obszar działalności schroniska obejmuje teren Gminy Miejskiej Głogów.
 2. Nadzór nad działalnością Schroniska sprawuje Prezydent Miasta Głogowa za pośrednictwem Wydziału Komunalnego - Działu Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Głogowie.
 3. Schronisko jest prowadzone przez wyłonionego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) wykonawcę usługi, który ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za całokształt pracy Schroniska, majątek i administrację schroniska oraz za utrzymanie czystości i porządku na terenie schroniska i w wszystkich obiektach schroniska.
 4. Wnioski i skargi w zakresie funkcjonowania Schroniska przyjmuje Prezydent Miasta Głogowa.
 5. Schronisko prowadzi rejestr przyjętych zwierząt. Rejestr zawiera dane, o których mowa
  w §6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r.
  w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. Nr 158, poz. 1657). Rejestr stanowi własność Gminy Miejskiej Głogów.
 6. Schronisko zapewnia stałą opiekę przebywającym w nim zwierzętom oraz pełni całodobowy dyżur na wypadek konieczności dokonania odłowienia zwierzęcia.
 7. Godziny otwarcia schroniska dla osób odwiedzających zwierzęta ustalone są przez prowadzącego Schronisko w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Głogowa i podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu na terenie Schroniska oraz umieszczenie na stronie internetowej Schroniska.
 8. Pracownicy Schroniska zobowiązani są do zachowania w tajemnicy danych osobowych osób przekazujących, adoptujących czy odbierających zwierzęta.
 9. Do podstawowych zadań Schroniska należy podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia liczby bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Głogów poprzez m.in.:
 1. stałe wyłapywanie, transport i umieszczanie w Schronisku zwierząt bezdomnych czyli zwierząt domowych, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały,
 2. obligatoryjne trwałe znakowanie zwierząt za pomocą mikroprocesora (czipowanie)
  z wprowadzeniem stosownej informacji do książeczki zdrowia zwierzęcia,
 3. obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt (po zakończonej kwarantannie najpóźniej przed wydaniem zwierzęcia osobie dokonującej adopcji) o ile nie występują przeciwskazania medyczne do wykonania zabiegu,
 4. usypianie miotów w terminach wynikających z odrębnych przepisów.

10.  W Schronisku prowadzi się obserwację zwierząt podejrzewanych o zarażenie wirusem     wścieklizny.

III. Zasady przyjmowania zwierząt

 1. Do schroniska przyjmowane są wyłącznie bezdomne psy i koty z terenu Gminy Miejskiej Głogów przywiezione przez pracowników Schroniska, Policję, Straż Pożarną lub osoby trzecie po stwierdzeniu takiej konieczności przez upoważnionego pracownika Gminy Miejskiej Głogów.
 2. Do schroniska przyjmowane są bezdomne psy z terenów Gmin, z którymi Gmina Miejska Głogów posiada stosowne umowy, na zasadach określonych w umowach.
 3. Do Schroniska nie przyjmuje się kotów wolnożyjących. Wyjątek mogą stanowić koty ranne lub chore, które po wyleczeniu i sterylizacji/kastracji wypuszczone zostaną
  w miejsce ich bytowania.
 4. Po przyjęciu do Schroniska zwierzęta poddane zostają badaniu przez lekarza weterynarii a następnie 14-sto dniowej kwarantannie w celu ochrony przed zarażeniem chorobą zakaźną pozostałych zwierząt.
 5. Jeżeli znane są dane osobowe i kontaktowe właściciela zwierzęcia przyjętego do Schroniska pracownicy Schroniska podejmują próbę poinformowania o fakcie pobytu zwierzęcia w Schronisku (telefonicznie, listownie). Brak reakcji właściciela na telefoniczne lub pisemne zawiadomienie w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia tożsame będzie ze zrzeczeniem się prawa do zwierzęcia, które przeznaczone zostanie do adopcji.

 

 

IV. Zasady przetrzymywania zwierząt i opieki nad zwierzętami

 1. Zwierzęta są przetrzymywane tylko i wyłącznie w boksach i innych pomieszczeniach przeznaczonych dla zwierząt. Niedopuszczalne jest przetrzymywanie zwierząt
  w pomieszczeniach administracyjno-biurowych i socjalnych.
 2. Zwierzęta mają zapewnioną opiekę z zachowaniem następujących zasad:
 1. codzienne karmienie zwierząt zgodnie z obowiązującymi wymogami i normami żywieniowymi oraz zapewnienie stałego dostępu do wody pitnej,
 2. przetrzymywanie zwierząt w odpowiednich warunkach higieniczno – technicznych,
 3. pielęgnowanie zwierząt.

3. Zwierzęta mają zapewnioną opiekę lekarsko-weterynaryjną polegającą na m.in.  podawaniu środków farmaceutycznych w celu usunięcia pasożytów wewnętrznych
i zewnętrznych – odrobaczanie zwierząt, podawaniu środków farmaceutycznych
w postaci szczepionek profilaktycznych, obligatoryjnym szczepienie przeciwko wściekliźnie. Eutanazji poddane zostaną wyłącznie zwierzęta nieuleczalnie chore, których zachowania stanowiących zagrożenie zdrowia i  życia ludzi lub innych zwierząt  oraz innych wyraźnych wskazań medycznych.

V. Zasady wydawania zwierząt

 1. Zwierzęta wydawane są nowym opiekunom (w drodze adopcji) na zasadach określonych
  w Regulaminie adopcyjnym, w godzinach otwarcia Schroniska. Adopcja zwierząt jest bezpłatna.
 2. Gminie Miejskiej Głogów przysługuje w stosunku do właściciela zwierzęcia roszczenie
  o charakterze cywilnoprawnym o zwrot poniesionych kosztów pobytu
  i leczenia zwierzęcia w Schronisku do momentu odbioru zwierzęcia przez właściciela. Zwierzę umieszczone w schronisku będzie zwrócone właścicielowi po udokumentowaniu lub uwiarygodnieniu prawa własności zwierzęcia oraz po opłaceniu kosztów poniesionych przez Gminę Miejską Głogów związanych z pobytem i leczeniem zwierzęcia w Schronisku. Stawki opłat za odebranie własnego zwierzęcia ze Schroniska określone zostaną na dany rok po rozstrzygnięciu przetargu,
  o którym mowa w rozdziale II pkt 3 niniejszego Regulaminu. Stawki opłat podane zostają do  publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu na terenie Schroniska oraz umieszczenie na stronie internetowej Schroniska i Gminy Miejskiej Głogów.
 3. Nie wydaje się zwierząt osobom nieletnim (do ukończenia 18-go roku życia), osobom wobec których zachodzi podejrzenie o pozostawanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osobom w stosunku do których toczy się postępowanie karne w sprawie znęcania się nad zwierzętami lub skazanym prawomocnym wyrokiem za znęcanie się nad zwierzętami.
 4. Nie wydaje się zwierząt o nieuregulowanej sytuacji prawnej.

VI. Inne postanowienia

 1. Osobom wobec których zachodzi podejrzenie o pozostawanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zabrania się wstępu na teren Schroniska.
 2. Osobom odwiedzającym oraz interesantom zabrania się:
 1. zbliżania do zwierząt bez asysty pracowników Schroniska,
 2. karmienia zwierząt,
 3. drażnienia zwierząt,
 4. wprowadzania na teren Schroniska własnych zwierząt – zakaz dotyczy również pracowników Schroniska.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Za przestrzeganie niniejszego Regulaminu odpowiedzialny jest prowadzący Schronisko.
 2. Niemniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2017r.

 

fb  

KONTAKT:

 

adres

Adres:

ul. Żukowica 1a,

67-200 Głogów
(Wróblin Głogowski)

telefon

 

mail

e-mail:

mantus112@wp.pl