close
WOLONTARIAT
WOLONTARIAT

ZASADY:

Na podstawie ustawy dnia 24 kwietnia 2003r .o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688.) Wydział Infrastruktury Miasta Dział Komunalny Urzędu Miejskiego w Głogowie  ogłasza nabór wolontariuszy do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie.

Schronisko dla zwierząt w Głogowie (zwane dalej Schroniskiem) jest własnością Gminy Miejskiej Głogów.

Wolontariusz ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz Schroniska na zasadach określonych w regulaminie wolontariatu – https://glogow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=7226&idmp=8&r=r oraz w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Pracę wolontariuszy koordynuje Koordynator ds. wolontariatu wyznaczony przez właściciela Schroniska w uzgodnieniu z kierownictwem Schroniska. Koordynator na podstawie informacji uzyskanych od wolontariuszy i w porozumieniu z kierownikiem Schroniska ustala harmonogram wolontariatu.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 29.08.2019r. na adres mailowy k.lesniowska@glogow.um.gov.pl .

Wolontariuszem może być  osoba, która:

 1.  ukończyła 18 lat,
 2. złożyła prośbę o przyjęcie na wolontariat wraz z danymi osobowymi,
 3. przeszła z pozytywnym wynikiem rozmowę kwalifikacyjną,
 4. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do świadczenia pracy w schronisku (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim),
 5. podpisze Porozumienie z Gminą Miejską Głogów.

 

Wolontariusz przebywający na terenie Schroniska  ma obowiązek :

 

 1. każdorazowego wpisywania na liście obecności znajdującej się pod opieką pracownika Schroniska,
 2. każdorazowego wpisywania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy w zeszycie wolontariatu,
 3. zakładania otrzymanego identyfikatora z danymi osobowymi na czas przebywania
  w Schronisku,
 4. przestrzegania zapisów podpisanego z Gminą Miejską Głogów porozumienia pod rygorem jego natychmiastowego rozwiązania,
 5. uzgodnienia z tygodniowym wyprzedzeniem (osobiście lub telefonicznie)
  z prowadzącym Schronisko lub wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Głogowa koordynatorem wolontariatu terminów świadczenia pracy wpisywanych jako wiążących do harmonogramu pracy wolontariatu,
 6. przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
 7. wykonywania wyznaczonych prac zgodnie z instrukcjami Koordynatora wolontariatu lub pracowników Schroniska,
 8. przestrzegania Regulaminu Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie i Regulaminu wolontariatu zorganizowanego przez Prezydenta Miasta Głogowa świadczonego  w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt  w Głogowie.

 

 

Wolontariusz może zostać skreślony z rejestru wolontariuszy w przypadku:

 1. nie przestrzegania Regulaminu wolontariatu i Regulaminu Schroniska,
 2. nie stosowania się do poleceń Koordynatora wolontariatu lub pracowników Schroniska,
 3. złożenia rezygnacji,
 4. nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
 5. nie przychodzenia na wolontariat przez okres 1 miesiąca bez zgłoszenia nieobecności Koordynatorowi lub pracownikom Schroniska.

 

fb  

KONTAKT:

 

adres

Adres:

ul. Żukowica 1a, 67-200 Głogów

telefon

telefon:

669-420-465

mail

e-mail:

mantus112@gmail.com